miércoles, 4 de noviembre de 2009

L'enllaç covalent

L'enllaç Covalent

L'enllaç covalent té lloc entre àtoms d'elevada electronegativitat, no metàl·lics. Com que tots els àtoms que intervenen en aquest enllaç tenen tendència a captar electrons i no alliberar-los, el que fan no és desprendre's d'algun dels seus electrons sinó compartir-los. Trobarem enllaços covalents estructurats en xarxes covalents o cristalls atòmics (com el diamant) i ellaços covalents formant substàncies moleculars (com l'aigua).

Cada parell d'electrons compartits formarà un enllaç.

Si es comparteix un parell d'electrons (2e-) l'enllaç serà simple.

Si es comparteixen dos parells d'electrons (4e-) l'enllaç serà doble.

Si es comparteixen tres parells d'electrons (6e-) l'enllaç serà triple.


Polaritat dels enllaços.

Quan els àtoms que formen un enllaç covalent són iguals aquests àtoms tindran la mateixa tendència a atraure els electrons i estaran igualment compartits pels dos àtoms que formen l'enllaç. L'enllaç covalent és, aleshores, NO POLAR. S'anomena llavors enllaç covalent perfecte o covalent pur.

Exemples: H2, O2, Cl2, N2, CH4...

Però quan els àtoms que formen un enllaç covalent són diferents llavors es podrà generar polaritat: els electrons estaran desigualment compartits i llavors direm que l'enllaç és POLAR.

Exemples: H2O, HCl, CH3Cl...

Per tant, per molècules diatòmiques (dos àtoms) es complirà que:

Si els dos àtoms són iguals la molècula sempre serà apolar.
Si els dos àtoms són diferents la molècula sempre serà polar.
No hay comentarios:

Publicar un comentario